کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

HOST-128H

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1540
فرکانس پردازنده : 2.0/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 8Cores - 16Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :2x2TB SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

735,999 تومان ماهانه
2,207,999 تومان سه ماهه
4,415,999 تومان شش ماهه
8,831,999 تومان سالانه


HOST-128H (1)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1540
فرکانس پردازنده : 2.0/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 8Cores - 16Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :3x2TB SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

768,199 تومان ماهانه
2,304,599 تومان سه ماهه
4,609,199 تومان شش ماهه
9,218,399 تومان سالانه


HOST-128H (2)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1540
فرکانس پردازنده : 2.0/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 8Cores - 16Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :2x480GB SSD SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

786,599 تومان ماهانه
2,359,799 تومان سه ماهه
4,719,599 تومان شش ماهه
9,439,199 تومان سالانه


HOST-128H (3)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1540
فرکانس پردازنده : 2.0/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 8Cores - 16Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :4x800GB SSD HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,333,999 تومان ماهانه
4,001,999 تومان سه ماهه
8,003,999 تومان شش ماهه
16,007,999 تومان سالانه


HOST-128H (4)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1540
فرکانس پردازنده : 2.0/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 8Cores - 16Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :3x2TB HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

910,799 تومان ماهانه
2,732,399 تومان سه ماهه
5,464,799 تومان شش ماهه
10,929,599 تومان سالانه


HOST-128H (5)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1540
فرکانس پردازنده : 2.0/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 8Cores - 16Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :2x2TB + 2x480 GB SSD SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

814,199 تومان ماهانه
2,442,599 تومان سه ماهه
4,885,199 تومان شش ماهه
9,770,399 تومان سالانه


HOST-128H (6)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1540
فرکانس پردازنده : 2.0/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 8Cores - 16Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :2x2TB + 2x480GB SSD HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

956,799 تومان ماهانه
2,870,399 تومان سه ماهه
5,740,799 تومان شش ماهه
11,481,599 تومان سالانه


HOST-128H (7)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1540
فرکانس پردازنده : 2.0/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 8Cores - 16Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :3x600GB of SAS HARD + Cache 80GB SSD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

919,999 تومان ماهانه
2,759,999 تومان سه ماهه
5,519,999 تومان شش ماهه
11,039,999 تومان سالانه


HOST-128L

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1520
فرکانس پردازنده : 2.2/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :2x2TB SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

551,999 تومان ماهانه
1,655,999 تومان سه ماهه
3,311,999 تومان شش ماهه
6,623,999 تومان سالانه


HOST-128L (1)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1520
فرکانس پردازنده : 2.2/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :3x2TB SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

584,199 تومان ماهانه
1,752,599 تومان سه ماهه
3,505,199 تومان شش ماهه
7,010,399 تومان سالانه


HOST-128L (2)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1520
فرکانس پردازنده : 2.2/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :2x480GB SSD SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

602,599 تومان ماهانه
1,807,799 تومان سه ماهه
3,615,599 تومان شش ماهه
7,231,199 تومان سالانه


HOST-128L (3)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1520
فرکانس پردازنده : 2.2/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :4x800GB SSD HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,149,999 تومان ماهانه
3,449,999 تومان سه ماهه
6,899,999 تومان شش ماهه
13,799,999 تومان سالانه


HOST-128L (4)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1520
فرکانس پردازنده : 2.2/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :3x2TB HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

726,799 تومان ماهانه
2,180,399 تومان سه ماهه
4,360,799 تومان شش ماهه
8,721,599 تومان سالانه


HOST-128L (5)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1520
فرکانس پردازنده : 2.2/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :2x2TB + 2x480GB SSD SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

630,199 تومان ماهانه
1,890,599 تومان سه ماهه
3,781,199 تومان شش ماهه
7,562,399 تومان سالانه


HOST-128L (6)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1520
فرکانس پردازنده : 2.2/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :2x2TB + 2x480GB SSD HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

772,799 تومان ماهانه
2,318,399 تومان سه ماهه
4,636,799 تومان شش ماهه
9,273,599 تومان سالانه


HOST-128L (7)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1520
فرکانس پردازنده : 2.2/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :3x600GB of SAS HARD + cache 80GB SSD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

735,999 تومان ماهانه
2,207,999 تومان سه ماهه
4,415,999 تومان شش ماهه
8,831,999 تومان سالانه


HOST-32H

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1540
فرکانس پردازنده : 2.0/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 8Cores - 16Threads
رم اختصاصی : 32GB DDR4
هارد اصلی :2x2TB SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

459,999 تومان ماهانه
1,379,999 تومان سه ماهه
2,759,999 تومان شش ماهه
5,519,999 تومان سالانه


HOST-32H (1)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1540
فرکانس پردازنده : 2.0/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 8Cores - 16Threads
رم اختصاصی : 32GB DDR4
هارد اصلی :3x2TB SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

492,199 تومان ماهانه
1,476,599 تومان سه ماهه
2,953,199 تومان شش ماهه
5,906,399 تومان سالانه


HOST-32H (2)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1540
فرکانس پردازنده : 2.0/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 8Cores - 16Threads
رم اختصاصی : 32GB DDR4
هارد اصلی :2x480GB SSD SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

510,599 تومان ماهانه
1,531,799 تومان سه ماهه
3,063,599 تومان شش ماهه
6,127,199 تومان سالانه


HOST-32H (3)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1540
فرکانس پردازنده : 2.0/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 8Cores - 16Threads
رم اختصاصی : 32GB DDR4
هارد اصلی :4x800GB SSD HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,057,999 تومان ماهانه
3,173,999 تومان سه ماهه
6,347,999 تومان شش ماهه
12,695,999 تومان سالانه


HOST-32H (4)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1540
فرکانس پردازنده : 2.0/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 8Cores - 16Threads
رم اختصاصی : 32GB DDR4
هارد اصلی :3x2TB HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

634,799 تومان ماهانه
1,904,399 تومان سه ماهه
3,808,799 تومان شش ماهه
7,617,599 تومان سالانه


HOST-32H (5)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1540
فرکانس پردازنده : 2.0/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 8Cores - 16Threads
رم اختصاصی : 32GB DDR4
هارد اصلی :2x2TB + 2x480GB SSD SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

538,199 تومان ماهانه
1,614,599 تومان سه ماهه
3,229,199 تومان شش ماهه
6,458,399 تومان سالانه


HOST-32H (6)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1540
فرکانس پردازنده : 2.0/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 8Cores - 16Threads
رم اختصاصی : 32GB DDR4
هارد اصلی :2x2TB + 2x480GB SSD HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

680,799 تومان ماهانه
2,042,399 تومان سه ماهه
4,084,799 تومان شش ماهه
8,169,599 تومان سالانه


HOST-32H (7)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1540
فرکانس پردازنده : 2.0/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 8Cores - 16Threads
رم اختصاصی : 32GB DDR4
هارد اصلی :3x600GB of SAS HARD + Cache 80GB SSD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

643,999 تومان ماهانه
1,931,999 تومان سه ماهه
3,863,999 تومان شش ماهه
7,727,999 تومان سالانه


HOST-32L

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1520
فرکانس پردازنده : 2.2/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 32GB DDR4
هارد اصلی :2x2TB SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

275,999 تومان ماهانه
827,999 تومان سه ماهه
1,655,999 تومان شش ماهه
3,311,999 تومان سالانه


HOST-32L (1)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1520
فرکانس پردازنده : 2.2/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 32GB DDR4
هارد اصلی :3x2TB SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

308,199 تومان ماهانه
924,599 تومان سه ماهه
1,849,199 تومان شش ماهه
3,698,399 تومان سالانه


HOST-32L (2)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1520
فرکانس پردازنده : 2.2/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 32GB DDR4
هارد اصلی :2x480GB SSD SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

326,599 تومان ماهانه
979,799 تومان سه ماهه
1,959,599 تومان شش ماهه
3,919,199 تومان سالانه


HOST-32L (3)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1520
فرکانس پردازنده : 2.2/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 32GB DDR4
هارد اصلی :4x800GB SSD HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

873,999 تومان ماهانه
2,621,999 تومان سه ماهه
5,243,999 تومان شش ماهه
10,487,999 تومان سالانه


HOST-32L (4)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1520
فرکانس پردازنده : 2.2/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 32GB DDR4
هارد اصلی :3x2TB HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

450,799 تومان ماهانه
1,352,399 تومان سه ماهه
2,704,799 تومان شش ماهه
5,409,599 تومان سالانه


HOST-32L (5)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1520
فرکانس پردازنده : 2.2/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 32GB DDR4
هارد اصلی :2x2TB + 2x480GB SSD SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

354,199 تومان ماهانه
1,062,599 تومان سه ماهه
2,125,199 تومان شش ماهه
4,250,399 تومان سالانه


HOST-32L (6)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1520
فرکانس پردازنده : 2.2/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 32GB DDR4
هارد اصلی :2x2TB + 2x480GB SSD HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

496,799 تومان ماهانه
1,490,399 تومان سه ماهه
2,980,799 تومان شش ماهه
5,961,599 تومان سالانه


HOST-32L (7)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1520
فرکانس پردازنده : 2.2/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 32GB DDR4
هارد اصلی :3x600GB of SAS HARD + cache 80GB SSD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

459,999 تومان ماهانه
1,379,999 تومان سه ماهه
2,759,999 تومان شش ماهه
5,519,999 تومان سالانه


HOST-64H

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1540
فرکانس پردازنده : 2.0/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 8Cores - 16Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :2x2TB SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

551,999 تومان ماهانه
1,655,999 تومان سه ماهه
3,311,999 تومان شش ماهه
6,623,999 تومان سالانه


HOST-64H (1)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1540
فرکانس پردازنده : 2.0/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 8Cores - 16Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :3x2TB SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

584,199 تومان ماهانه
1,752,599 تومان سه ماهه
3,505,199 تومان شش ماهه
7,010,399 تومان سالانه


HOST-64H (2)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1540
فرکانس پردازنده : 2.0/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 8Cores - 16Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :2x480GB SSD SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

602,599 تومان ماهانه
1,807,799 تومان سه ماهه
3,615,599 تومان شش ماهه
7,231,199 تومان سالانه


HOST-64H (3)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1540
فرکانس پردازنده : 2.0/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 8Cores - 16Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :4x800GB SSD HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,149,999 تومان ماهانه
3,449,999 تومان سه ماهه
6,899,999 تومان شش ماهه
13,799,999 تومان سالانه


HOST-64H (4)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1540
فرکانس پردازنده : 2.0/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 8Cores - 16Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :3x2TB HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

726,799 تومان ماهانه
2,180,399 تومان سه ماهه
4,360,799 تومان شش ماهه
8,721,599 تومان سالانه


HOST-64H (5)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1540
فرکانس پردازنده : 2.0/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 8Cores - 16Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :2x2TB + 2x480GB SSD SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

630,199 تومان ماهانه
1,890,599 تومان سه ماهه
3,781,199 تومان شش ماهه
7,562,399 تومان سالانه


HOST-64H (6)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1540
فرکانس پردازنده : 2.0/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 8Cores - 16Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :2x2TB + 2x480GB SSD HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

772,799 تومان ماهانه
2,318,399 تومان سه ماهه
4,636,799 تومان شش ماهه
9,273,599 تومان سالانه


HOST-64H (7)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1540
فرکانس پردازنده : 2.0/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 8Cores - 16Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :3x600GB of SAS HARD + Cache 80GB SSD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

735,999 تومان ماهانه
2,207,999 تومان سه ماهه
4,415,999 تومان شش ماهه
8,831,999 تومان سالانه


HOST-64L

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1520
فرکانس پردازنده : 2.2/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :2x2TB SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

367,999 تومان ماهانه
1,103,999 تومان سه ماهه
2,207,999 تومان شش ماهه
4,415,999 تومان سالانه


HOST-64L (1)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1520
فرکانس پردازنده : 2.2/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :3x2TB SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

400,199 تومان ماهانه
1,200,599 تومان سه ماهه
2,631,199 تومان شش ماهه
5,262,399 تومان سالانه


HOST-64L (2)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1520
فرکانس پردازنده : 2.2/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :2x480GB SSD SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

418,599 تومان ماهانه
1,255,799 تومان سه ماهه
2,511,599 تومان شش ماهه
5,023,199 تومان سالانه


HOST-64L (3)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1520
فرکانس پردازنده : 2.2/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :4x800GB SSD HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

965,999 تومان ماهانه
2,897,999 تومان سه ماهه
5,795,999 تومان شش ماهه
11,545,999 تومان سالانه


HOST-64L (4)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1520
فرکانس پردازنده : 2.2/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :3x2TB HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

542,799 تومان ماهانه
1,628,399 تومان سه ماهه
3,256,799 تومان شش ماهه
6,513,599 تومان سالانه


HOST-64L (5)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1520
فرکانس پردازنده : 2.2/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :2x2TB + 2x480GB SSD SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

446,199 تومان ماهانه
1,338,599 تومان سه ماهه
2,677,199 تومان شش ماهه
5,354,399 تومان سالانه


HOST-64L (6)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1520
فرکانس پردازنده : 2.2/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :2x2TB + 2x480GB SSD HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

588,799 تومان ماهانه
1,766,399 تومان سه ماهه
3,532,799 تومان شش ماهه
7,065,599 تومان سالانه


HOST-64L (7)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1520
فرکانس پردازنده : 2.2/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :3x600GB of SAS HARD + cache 80GB SSD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

551,999 تومان ماهانه
1,655,999 تومان سه ماهه
3,311,999 تومان شش ماهه
6,623,999 تومان سالانه


BHG

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . 2xE5-2660v3
فرکانس پردازنده : 2.6/3.3Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :20Cores - 40 Threads
رم اختصاصی : 256GB DDR4
هارد اصلی :2x4TB of SAS SOFT (up to 36 disks to choose from)
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

2,299,999 تومان ماهانه
6,899,999 تومان سه ماهه
13,799,999 تومان شش ماهه
27,599,999 تومان سالانه


EG-128

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1660v3
فرکانس پردازنده : 3.0/3.5Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :8Cores - 16 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :2x4TB SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,011,999 تومان ماهانه
3,035,999 تومان سه ماهه
6,071,999 تومان شش ماهه
12,143,999 تومان سالانه


EG-128(1)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1660v3
فرکانس پردازنده : 3.0/3.5Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :8Cores - 16 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :3x4TB SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,071,799 تومان ماهانه
3,215,399 تومان سه ماهه
6,430,799 تومان شش ماهه
12,861,599 تومان سالانه


EG-128(2)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1660v3
فرکانس پردازنده : 3.0/3.5Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :8Cores - 16 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :2x480GB SSD SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,034,999 تومان ماهانه
3,104,999 تومان سه ماهه
6,209,999 تومان شش ماهه
12,419,999 تومان سالانه


EG-128(3)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1660v3
فرکانس پردازنده : 3.0/3.5Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :8Cores - 16 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :2x450Go NVMe Intel® P3520 RAID SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,034,999 تومان ماهانه
3,104,999 تومان سه ماهه
6,209,999 تومان شش ماهه
12,419,999 تومان سالانه


EG-128(4)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1660v3
فرکانس پردازنده : 3.0/3.5Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :8Cores - 16 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :4x800GB SSD HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,563,999 تومان ماهانه
4,691,999 تومان سه ماهه
9,383,999 تومان شش ماهه
18,767,999 تومان سالانه


EG-128(5)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1660v3
فرکانس پردازنده : 3.0/3.5Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :8Cores - 16 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :3x4TB HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,232,799 تومان ماهانه
3,698,399 تومان سه ماهه
7,396,799 تومان شش ماهه
14,793,599 تومان سالانه


EG-128(6)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1660v3
فرکانس پردازنده : 3.0/3.5Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :8Cores - 16 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :2x4TB+2x480GB SSD SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,163,799 تومان ماهانه
3,491,399 تومان سه ماهه
6,982,799 تومان شش ماهه
13,965,599 تومان سالانه


EG-128(7)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1660v3
فرکانس پردازنده : 3.0/3.5Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :8Cores - 16 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :2x4TB+2x480GB SSD HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,324,799 تومان ماهانه
3,974,399 تومان سه ماهه
7,948,799 تومان شش ماهه
15,897,599 تومان سالانه


EG-128(8)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1660v3
فرکانس پردازنده : 3.0/3.5Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :8Cores - 16 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :3x600GB of SAS HARD+Cache 80GB SSD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,149,999 تومان ماهانه
3,449,999 تومان سه ماهه
6,899,999 تومان شش ماهه
13,799,999 تومان سالانه


EG-128-S

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-2650v2
فرکانس پردازنده : 2.6/3.4Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :8Cores - 16 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR3
هارد اصلی :2x4TB SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

919,999 تومان ماهانه
2,759,999 تومان سه ماهه
5,519,999 تومان شش ماهه
11,039,999 تومان سالانه


EG-128-S(1)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-2650v2
فرکانس پردازنده : 2.6/3.4Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :8Cores - 16 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR3
هارد اصلی :2x480GB SSD SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

942,999 تومان ماهانه
2,828,999 تومان سه ماهه
5,657,999 تومان شش ماهه
11,315,999 تومان سالانه


EG-16

مدل پردازنده : Intel Xeon E3 . E3-1231v3
فرکانس پردازنده : 3.4/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 16GB DDR3
هارد اصلی :2x4TB SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

321,999 تومان ماهانه
965,999 تومان سه ماهه
1,931,999 تومان شش ماهه
3,863,999 تومان سالانه


EG-16(1)

مدل پردازنده : Intel Xeon E3 . E3-1231v3
فرکانس پردازنده : 3.4/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 16GB DDR3
هارد اصلی :2x480GB SSD SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

344,999 تومان ماهانه
1,034,999 تومان سه ماهه
2,069,999 تومان شش ماهه
4,139,999 تومان سالانه


EG-32

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1630v3
فرکانس پردازنده : 3.7/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 32GB DDR4
هارد اصلی :2x4TB SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

505,999 تومان ماهانه
1,517,999 تومان سه ماهه
3,035,999 تومان شش ماهه
6,071,999 تومان سالانه


EG-32(1)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1630v3
فرکانس پردازنده : 3.7/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 32GB DDR4
هارد اصلی :3x4TB SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

565,799 تومان ماهانه
1,697,399 تومان سه ماهه
3,394,799 تومان شش ماهه
6,789,599 تومان سالانه


EG-32(2)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1630v3
فرکانس پردازنده : 3.7/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 32GB DDR4
هارد اصلی :2x480GB SSD SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

528,999 تومان ماهانه
1,586,999 تومان سه ماهه
3,173,999 تومان شش ماهه
6,347,999 تومان سالانه


EG-32(3)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1630v3
فرکانس پردازنده : 3.7/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 32GB DDR4
هارد اصلی :4x800GB SSD SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,057,999 تومان ماهانه
3,173,999 تومان سه ماهه
6,347,999 تومان شش ماهه
12,695,999 تومان سالانه


EG-32(4)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1630v3
فرکانس پردازنده : 3.7/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 32GB DDR4
هارد اصلی :3x4TB HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

726,799 تومان ماهانه
2,180,399 تومان سه ماهه
2,980,799 تومان شش ماهه
8,721,599 تومان سالانه


EG-32(5)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1630v3
فرکانس پردازنده : 3.7/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 32GB DDR4
هارد اصلی :2x4TB+2x480GB SSD SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

657,799 تومان ماهانه
1,973,399 تومان سه ماهه
3,946,799 تومان شش ماهه
7,893,599 تومان سالانه


EG-32(6)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1630v3
فرکانس پردازنده : 3.7/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 32GB DDR4
هارد اصلی :2x4TB+2x480GB SSD HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

818,799 تومان ماهانه
2,456,399 تومان سه ماهه
4,912,799 تومان شش ماهه
9,825,599 تومان سالانه


EG-32(7)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1630v3
فرکانس پردازنده : 3.7/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 32GB DDR4
هارد اصلی :3x600GB of SAS RAID HARD + Cache 80GB SSD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

643,999 تومان ماهانه
1,931,999 تومان سه ماهه
3,771,999 تومان شش ماهه
7,543,999 تومان سالانه


EG-32-S

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1620v2
فرکانس پردازنده : 3.7/3.9Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 32GB DDR3
هارد اصلی :2x4TB SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

459,999 تومان ماهانه
1,379,999 تومان سه ماهه
2,759,999 تومان شش ماهه
5,519,999 تومان سالانه


EG-32-S(1)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1620v2
فرکانس پردازنده : 3.7/3.9Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 32GB DDR3
هارد اصلی :2x480GB SSD SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

482,999 تومان ماهانه
1,448,999 تومان سه ماهه
2,897,999 تومان شش ماهه
4,415,999 تومان سالانه


EG-64

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1650v3
فرکانس پردازنده : 3.5/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :6Cores - 12 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :2x4TB SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

689,999 تومان ماهانه
2,069,999 تومان سه ماهه
4,139,999 تومان شش ماهه
8,279,999 تومان سالانه


EG-64(1)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1650v3
فرکانس پردازنده : 3.5/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :6Cores - 12 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :3x4TB SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

749,799 تومان ماهانه
2,249,399 تومان سه ماهه
4,498,799 تومان شش ماهه
8,997,599 تومان سالانه


EG-64(2)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1650v3
فرکانس پردازنده : 3.5/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :6Cores - 12 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :2x480GB SSD SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

712,999 تومان ماهانه
2,138,999 تومان سه ماهه
4,277,999 تومان شش ماهه
8,555,999 تومان سالانه


EG-64(3)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1650v3
فرکانس پردازنده : 3.5/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :6Cores - 12 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :4x800GB SSD HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,241,999 تومان ماهانه
2,483,999 تومان سه ماهه
4,967,999 تومان شش ماهه
9,935,999 تومان سالانه


EG-64(4)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1650v3
فرکانس پردازنده : 3.5/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :6Cores - 12 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :2x450Go NVMe Intel® P3520 RAID SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

712,999 تومان ماهانه
2,138,999 تومان سه ماهه
4,277,999 تومان شش ماهه
8,555,999 تومان سالانه


EG-64(5)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1650v3
فرکانس پردازنده : 3.5/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :6Cores - 12 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :3x4TB HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

910,799 تومان ماهانه
2,732,399 تومان سه ماهه
5,464,799 تومان شش ماهه
10,929,599 تومان سالانه


EG-64(6)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1650v3
فرکانس پردازنده : 3.5/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :6Cores - 12 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :2x4TB+2x480GB SSD SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

841,799 تومان ماهانه
2,525,399 تومان سه ماهه
5,050,799 تومان شش ماهه
10,101,599 تومان سالانه


EG-64(7)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1650v3
فرکانس پردازنده : 3.5/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :6Cores - 12 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :2x4TB+2x480GB SSD HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,002,799 تومان ماهانه
3,008,399 تومان سه ماهه
6,016,799 تومان شش ماهه
12,033,599 تومان سالانه


EG-64(8)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1650v3
فرکانس پردازنده : 3.5/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :6Cores - 12 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :3x600GB of SAS HARD+Cache 80GB SSD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

827,999 تومان ماهانه
2,483,999 تومان سه ماهه
4,967,999 تومان شش ماهه
9,935,999 تومان سالانه


EG-64-S

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1650v2
فرکانس پردازنده : 3.5/3.9Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :6Cores - 12 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR3
هارد اصلی :2x4TB SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

643,999 تومان ماهانه
1,931,999 تومان سه ماهه
3,771,999 تومان شش ماهه
7,543,999 تومان سالانه


EG-64-S(1)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1650v2
فرکانس پردازنده : 3.5/3.9Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :6Cores - 12 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR3
هارد اصلی :2x480GB SSD SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

666,999 تومان ماهانه
2,000,999 تومان سه ماهه
4,001,999 تومان شش ماهه
8,003,999 تومان سالانه


FS-12T

مدل پردازنده : Intel Atom . Atom-C2750
فرکانس پردازنده : 2.4/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :8Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 16GB DDR3
هارد اصلی :3x4TB SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

367,999 تومان ماهانه
1,103,999 تومان سه ماهه
2,207,999 تومان شش ماهه
4,415,999 تومان سالانه


FS-30T

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1520
فرکانس پردازنده : 2.2/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 32GB DDR4
هارد اصلی :5x6TB of SAS SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

643,999 تومان ماهانه
1,931,999 تومان سه ماهه
3,863,999 تومان شش ماهه
7,727,999 تومان سالانه


FS-30T(1)

مدل پردازنده : Intel Xeon D . D-1520
فرکانس پردازنده : 2.2/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 32GB DDR4
هارد اصلی :5x6TB of SAS HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

758,999 تومان ماهانه
2,276,999 تومان سه ماهه
4,553,999 تومان شش ماهه
9,107,999 تومان سالانه


FS-48T

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-2620v3
فرکانس پردازنده : 2.4/3.2Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :6Cores - 12 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :12x4TB of SAS SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,471,999 تومان ماهانه
4,415,999 تومان سه ماهه
8,831,999 تومان شش ماهه
17,663,999 تومان سالانه


FS-48T(1)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-2620v3
فرکانس پردازنده : 2.4/3.2Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :6Cores - 12 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :12x4TB of SAS HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,582,399 تومان ماهانه
4,747,199 تومان سه ماهه
9,494,399 تومان شش ماهه
18,988,799 تومان سالانه


FS-72T

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-2620v3
فرکانس پردازنده : 2.4/3.2Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :6Cores - 12 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :12x6TB of SAS JBOD/HARD(0/1/5/6/10)
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,839,999 تومان ماهانه
5,519,999 تومان سه ماهه
11,039,999 تومان شش ماهه
22,079,999 تومان سالانه


FS-MAX

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . 2xE5-2620v3
فرکانس پردازنده : 2.4/3.2Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :12Cores - 24 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :RAID SOFT/HARD(up to 36 disks to choose from)
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,379,999 تومان ماهانه
4,139,999 تومان سه ماهه
8,279,999 تومان شش ماهه
16,559,999 تومان سالانه


GTX 1060 (2 x GeForce GTX 1060)

مدل پردازنده : Intel E5-1630v4 . E5-1630v4
فرکانس پردازنده : 3.7/4.0Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 16GB DDR4
هارد اصلی :2x240GB SSD SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

643,999 تومان ماهانه
1,931,999 تومان سه ماهه
3,863,999 تومان شش ماهه
7,727,999 تومان سالانه


HG

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . 2xE5-2640v3
فرکانس پردازنده : 2.6/3.4Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :16Cores - 32 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :2x4TB of SAS SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,609,999 تومان ماهانه
4,829,999 تومان سه ماهه
9,659,999 تومان شش ماهه
19,319,999 تومان سالانه


MC-32

مدل پردازنده : Intel i7-4790K . i7-4790K
فرکانس پردازنده : 4.0/4.4Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 32GB DDR3
هارد اصلی :2x240GB SSD SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

321,999 تومان ماهانه
965,999 تومان سه ماهه
1,931,999 تومان شش ماهه
3,863,999 تومان سالانه


MC-64

مدل پردازنده : Intel i7-6700K . i7-6700K
فرکانس پردازنده : 4.0/4.2Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :2x480GB SSD SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

413,999 تومان ماهانه
1,241,999 تومان سه ماهه
2,483,999 تومان شش ماهه
4,967,999 تومان سالانه


MC-64 Overclocké

مدل پردازنده : Intel i7-6700K OC i7-6700K
فرکانس پردازنده : 4.4/4.7Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :2x480GB SSD SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

459,999 تومان ماهانه
1,379,999 تومان سه ماهه
2,759,999 تومان شش ماهه
5,519,999 تومان سالانه


MG-128

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 .2x E5-2630v3
فرکانس پردازنده : 2.4/3.2Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :16Cores - 32 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :2x2TB SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

919,999 تومان ماهانه
2,759,999 تومان سه ماهه
5,519,999 تومان شش ماهه
11,039,999 تومان سالانه


MG-128(1)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 .2x E5-2630v3
فرکانس پردازنده : 2.4/3.2Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :16Cores - 32 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :3x2TB SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

952,199 تومان ماهانه
2,856,599 تومان سه ماهه
5,713,199 تومان شش ماهه
11,426,399 تومان سالانه


MG-128(2)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 .2x E5-2630v3
فرکانس پردازنده : 2.4/3.2Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :16Cores - 32 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :2x480GB SSD RAID SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

970,599 تومان ماهانه
2,911,799 تومان سه ماهه
5,823,599 تومان شش ماهه
11,647,199 تومان سالانه


MG-128(3)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 .2x E5-2630v3
فرکانس پردازنده : 2.4/3.2Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :16Cores - 32 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :4x800GB SSD RAID HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,517,999 تومان ماهانه
4,553,999 تومان سه ماهه
9,107,999 تومان شش ماهه
18,215,999 تومان سالانه


MG-128(4)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 .2x E5-2630v3
فرکانس پردازنده : 2.4/3.2Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :16Cores - 32 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :3 x 2 TB RAID HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,094,799 تومان ماهانه
3,284,399 تومان سه ماهه
6,568,799 تومان شش ماهه
13,137,599 تومان سالانه


MG-128(5)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 .2x E5-2630v3
فرکانس پردازنده : 2.4/3.2Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :16Cores - 32 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :2 x 2 TB + 2x480GB SSD RAID SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

998,199 تومان ماهانه
2,994,599 تومان سه ماهه
5,989,199 تومان شش ماهه
11,978,399 تومان سالانه


MG-128(6)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 .2x E5-2630v3
فرکانس پردازنده : 2.4/3.2Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :16Cores - 32 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :2 x 2 TB + 2x480GB SSD RAID HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,140,799 تومان ماهانه
3,422,399 تومان سه ماهه
6,844,799 تومان شش ماهه
13,689,599 تومان سالانه


MG-128(7)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 .2x E5-2630v3
فرکانس پردازنده : 2.4/3.2Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :16Cores - 32 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :3x600GB of SAS RAID HARD + Cache 80GB SSD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,103,999 تومان ماهانه
3,311,999 تومان سه ماهه
6,623,999 تومان شش ماهه
13,247,999 تومان سالانه


MG-128-S

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 .2x E5-2650v2
فرکانس پردازنده : 2.6/3.4Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :16Cores - 32 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR3
هارد اصلی :2x2TB SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

781,999 تومان ماهانه
2,345,999 تومان سه ماهه
4,691,999 تومان شش ماهه
9,383,999 تومان سالانه


MG-128-S(1)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 .2x E5-2650v2
فرکانس پردازنده : 2.6/3.4Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :16Cores - 32 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR3
هارد اصلی :2x480GB SSD RAID SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

832,599 تومان ماهانه
2,497,799 تومان سه ماهه
4,995,599 تومان شش ماهه
9,991,199 تومان سالانه


MG-256

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 .2x E5-2650v3
فرکانس پردازنده : 2.3/3Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :20Cores - 40 Threads
رم اختصاصی : 256GB DDR4
هارد اصلی :2 x 2 TB RAID SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,379,999 تومان ماهانه
4,139,999 تومان سه ماهه
8,279,999 تومان شش ماهه
16,559,999 تومان سالانه


MG-256(1)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 .2x E5-2650v3
فرکانس پردازنده : 2.3/3Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :20Cores - 40 Threads
رم اختصاصی : 256GB DDR4
هارد اصلی :3 x 2 TB RAID SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,412,199 تومان ماهانه
4,236,599 تومان سه ماهه
8,473,199 تومان شش ماهه
16,946,399 تومان سالانه


MG-256(2)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 .2x E5-2650v3
فرکانس پردازنده : 2.3/3Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :20Cores - 40 Threads
رم اختصاصی : 256GB DDR4
هارد اصلی :2x480GB SSD RAID SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,430,599 تومان ماهانه
4,291,799 تومان سه ماهه
8,583,599 تومان شش ماهه
17,167,199 تومان سالانه


MG-256(3)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 .2x E5-2650v3
فرکانس پردازنده : 2.3/3Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :20Cores - 40 Threads
رم اختصاصی : 256GB DDR4
هارد اصلی :4x800GB SSD RAID HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,977,999 تومان ماهانه
5,933,999 تومان سه ماهه
11,867,999 تومان شش ماهه
23,735,999 تومان سالانه


MG-256(4)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 .2x E5-2650v3
فرکانس پردازنده : 2.3/3Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :20Cores - 40 Threads
رم اختصاصی : 256GB DDR4
هارد اصلی :3 x 2 TB RAID HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,554,799 تومان ماهانه
4,664,399 تومان سه ماهه
9,328,799 تومان شش ماهه
18,657,599 تومان سالانه


MG-256(5)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 .2x E5-2650v3
فرکانس پردازنده : 2.3/3Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :20Cores - 40 Threads
رم اختصاصی : 256GB DDR4
هارد اصلی :2 x 2 TB + 2x480GB SSD RAID SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,453,599 تومان ماهانه
4,360,799 تومان سه ماهه
8,721,599 تومان شش ماهه
17,443,199 تومان سالانه


MG-256(6)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 .2x E5-2650v3
فرکانس پردازنده : 2.3/3Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :20Cores - 40 Threads
رم اختصاصی : 256GB DDR4
هارد اصلی :2 x 2 TB + 2x480GB SSD RAID HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,600,799 تومان ماهانه
4,802,399 تومان سه ماهه
9,604,799 تومان شش ماهه
19,209,599 تومان سالانه


MG-256(7)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 .2x E5-2650v3
فرکانس پردازنده : 2.3/3Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :20Cores - 40 Threads
رم اختصاصی : 256GB DDR4
هارد اصلی :3x600GB of SAS RAID HARD + Cache 80GB SSD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,563,999 تومان ماهانه
4,691,999 تومان سه ماهه
9,383,999 تومان شش ماهه
18,767,999 تومان سالانه


MG-256-S

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 .2x E5-2670v2
فرکانس پردازنده : 2.5/3.4Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :20Cores - 40 Threads
رم اختصاصی : 256GB DDR3
هارد اصلی :2 x 2 TB RAID SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,057,999 تومان ماهانه
3,173,999 تومان سه ماهه
6,347,999 تومان شش ماهه
12,695,999 تومان سالانه


MG-256-S(1)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 .2x E5-2670v2
فرکانس پردازنده : 2.5/3.4Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :20Cores - 40 Threads
رم اختصاصی : 256GB DDR3
هارد اصلی :2x480GB SSD RAID SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,108,599 تومان ماهانه
3,325,799 تومان سه ماهه
6,651,599 تومان شش ماهه
13,303,199 تومان سالانه


MG-384

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 .2x E5-2680v4
فرکانس پردازنده : 2.4/3.3Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :28Cores - 56 Threads
رم اختصاصی : 384GB DDR4
هارد اصلی :2 x 2 TB RAID SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

2,391,999 تومان ماهانه
7,175,999 تومان سه ماهه
14,351,999 تومان شش ماهه
28,703,999 تومان سالانه


MG-384(1)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 .2x E5-2680v4
فرکانس پردازنده : 2.4/3.3Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :28Cores - 56 Threads
رم اختصاصی : 384GB DDR4
هارد اصلی :2x450Go NVMe Intel® P3520 RAID SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

2,391,999 تومان ماهانه
7,175,999 تومان سه ماهه
14,351,999 تومان شش ماهه
28,703,999 تومان سالانه


MG-512

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 .2x E5-2680v4
فرکانس پردازنده : 2.4/3.3Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :28Cores - 56 Threads
رم اختصاصی : 512GB DDR4
هارد اصلی :2 x 2 TB RAID SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

2,621,999 تومان ماهانه
7,865,999 تومان سه ماهه
15,731,999 تومان شش ماهه
31,463,999 تومان سالانه


MG-512(1)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 .2x E5-2680v4
فرکانس پردازنده : 2.4/3.3Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :28Cores - 56 Threads
رم اختصاصی : 512GB DDR4
هارد اصلی :2x450Go NVMe Intel® P3520 RAID SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

2,621,999 تومان ماهانه
7,865,999 تومان سه ماهه
15,731,999 تومان شش ماهه
31,463,999 تومان سالانه


mHG

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-2630v3
فرکانس پردازنده : 2.4/3.2Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :8Cores - 16 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :2x4TB of SAS SOFT (up to 4 disks to choose from)
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,011,999 تومان ماهانه
3,035,999 تومان سه ماهه
6,071,999 تومان شش ماهه
12,143,999 تومان سالانه


SP-128

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1650v3
فرکانس پردازنده : 3.5/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :6Cores - 12 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :2x2TB SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

643,999 تومان ماهانه
1,931,999 تومان سه ماهه
3,863,999 تومان شش ماهه
7,727,999 تومان سالانه


SP-128 (1)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1650v3
فرکانس پردازنده : 3.5/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :6Cores - 12 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :3x2TB SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

676,199 تومان ماهانه
2,028,599 تومان سه ماهه
4,057,199 تومان شش ماهه
8,114,399 تومان سالانه


SP-128 (2)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1650v3
فرکانس پردازنده : 3.5/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :6Cores - 12 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :2x480GB SSD SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد


694,599 تومان ماهانه
2,083,799 تومان سه ماهه
4,167,599 تومان شش ماهه
8,335,199 تومان سالانه


SP-128 (3)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1650v3
فرکانس پردازنده : 3.5/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :6Cores - 12 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :4x800GB SSD HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,241,999 تومان ماهانه
3,725,999 تومان سه ماهه
7,451,999 تومان شش ماهه
14,903,999 تومان سالانه


SP-128 (4)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1650v3
فرکانس پردازنده : 3.5/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :6Cores - 12 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :2x450Go NVMe Intel® P3520 SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

694,599 تومان ماهانه
2,083,799 تومان سه ماهه
4,167,599 تومان شش ماهه
8,335,199 تومان سالانه


SP-128 (5)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1650v3
فرکانس پردازنده : 3.5/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :6Cores - 12 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :3 x 2 TB HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

818,799 تومان ماهانه
2,456,399 تومان سه ماهه
4,912,799 تومان شش ماهه
9,825,599 تومان سالانه


SP-128 (6)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1650v3
فرکانس پردازنده : 3.5/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :6Cores - 12 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :2x2TB + 2x480GB SSD SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

722,199 تومان ماهانه
2,166,599 تومان سه ماهه
4,333,199 تومان شش ماهه
8,666,399 تومان سالانه


SP-128 (7)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1650v3
فرکانس پردازنده : 3.5/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :6Cores - 12 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :2 x 2 TB + 2x480GB SSD HARD + Cache 80GB SSD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

864,799 تومان ماهانه
2,594,399 تومان سه ماهه
5,188,799 تومان شش ماهه
10,377,599 تومان سالانه


SP-128 (8)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1650v2
فرکانس پردازنده : 3.5/3.9Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :6Cores - 12 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR3
هارد اصلی :3x600GB of SAS RAID HARD + Cache 80GB SSD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

827,999 تومان ماهانه
2,483,999 تومان سه ماهه
4,967,999 تومان شش ماهه
9,935,999 تومان سالانه


SP-128-S

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1620v2
فرکانس پردازنده : 3.7/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR3
هارد اصلی :2x2TB SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

505,999 تومان ماهانه
1,517,999 تومان سه ماهه
3,035,999 تومان شش ماهه
6,071,999 تومان سالانه


SP-128-S (1)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1620v2
فرکانس پردازنده : 3.7/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 128GB DDR4
هارد اصلی :2x480GB SSD SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

556,599 تومان ماهانه
1,669,799 تومان سه ماهه
3,339,599 تومان شش ماهه
6,679,199 تومان سالانه


SP-32

مدل پردازنده : Intel Xeon E3 . E3-1231v3
فرکانس پردازنده : 3.4/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 32GB DDR3
هارد اصلی :2x2TB SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

321,999 تومان ماهانه
965,999 تومان سه ماهه
1,931,999 تومان شش ماهه
3,863,999 تومان سالانه


SP-32 (1)

مدل پردازنده : Intel Xeon E3 . E3-1231v3
فرکانس پردازنده : 3.4/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 32GB DDR3
هارد اصلی :2x480GB SSD SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

372,599 تومان ماهانه
1,117,799 تومان سه ماهه
2,235,599 تومان شش ماهه
4,471,199 تومان سالانه


SP-64

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E51630v3
فرکانس پردازنده : 3.7/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :2x2TB SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

505,999 تومان ماهانه
1,517,999 تومان سه ماهه
3,035,999 تومان شش ماهه
6,071,999 تومان سالانه


SP-64 (1)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E51630v3
فرکانس پردازنده : 3.7/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :3x2TB SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

538,199 تومان ماهانه
1,614,599 تومان سه ماهه
3,229,199 تومان شش ماهه
6,458,399 تومان سالانه


SP-64 (2)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E51630v3
فرکانس پردازنده : 3.7/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :2x480GB SSD SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

556,599 تومان ماهانه
1,669,799 تومان سه ماهه
3,339,599 تومان شش ماهه
6,679,199 تومان سالانه


SP-64 (3)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E51630v3
فرکانس پردازنده : 3.7/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :4x800GB SSD HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

1,103,999 تومان ماهانه
3,311,999 تومان سه ماهه
6,623,999 تومان شش ماهه
13,247,999 تومان سالانه


SP-64 (4)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E51630v3
فرکانس پردازنده : 3.7/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :2x450Go NVMe Intel® P3520 RAID SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

556,599 تومان ماهانه
1,669,799 تومان سه ماهه
3,339,599 تومان شش ماهه
6,679,199 تومان سالانه


SP-64 (5)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E51630v3
فرکانس پردازنده : 3.7/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :3 x 2 TB RAID HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

680,799 تومان ماهانه
2,042,399 تومان سه ماهه
4,084,799 تومان شش ماهه
8,169,599 تومان سالانه


SP-64 (6)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E51630v3
فرکانس پردازنده : 3.7/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :2 x 2 TB + 2x480GB SSD RAID SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

584,199 تومان ماهانه
1,752,599 تومان سه ماهه
3,505,199 تومان شش ماهه
7,010,399 تومان سالانه


SP-64 (7)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E51630v3
فرکانس پردازنده : 3.7/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :2 x 2 TB + 2x480GB SSD RAID HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

726,799 تومان ماهانه
2,180,399 تومان سه ماهه
4,360,799 تومان شش ماهه
8,721,599 تومان سالانه


SP-64 (8)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E51630v3
فرکانس پردازنده : 3.7/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR4
هارد اصلی :3x600GB of SAS RAID HARD + Cache 80GB SSD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

689,999 تومان ماهانه
2,069,999 تومان سه ماهه
4,139,999 تومان شش ماهه
8,279,999 تومان سالانه


SP-64-S

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1620v2
فرکانس پردازنده : 3.7/3.9Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR3
هارد اصلی :2x2TB SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

459,999 تومان ماهانه
1,379,999 تومان سه ماهه
2,759,999 تومان شش ماهه
5,519,999 تومان سالانه


SP-64-S (1)

مدل پردازنده : Intel Xeon E5 . E5-1620v2
فرکانس پردازنده : 3.7/3.9Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8 Threads
رم اختصاصی : 64GB DDR3
هارد اصلی :3x300GB SSD SOFT
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

482,999 تومان ماهانه
1,448,999 تومان سه ماهه
2,897,999 تومان شش ماهه
5,795,999 تومان سالانه


Tesla K80 (2 x Tesla K80)

مدل پردازنده : Intel E5-2690v3 . 2xE5-2690v3
فرکانس پردازنده : 2.6/3.8Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :12Cores - 24 Threads
رم اختصاصی : 256GB DDR4
هارد اصلی :2x240GB SSD+10x4TB of SAS(1,6 TB NVMe SOFT)
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

9,475,999 تومان ماهانه
28,427,999 تومان سه ماهه
56,855,999 تومان شش ماهه
99,999,999 تومان سالانه


Tesla M60 (2 x Tesla M60)

مدل پردازنده : Intel E5-2670v2 . 2x E5 2670v2
فرکانس پردازنده : 2.6/3.3Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی :8Cores - 16 Threads
رم اختصاصی : 256GB DDR3
هارد اصلی :4x800GB SSD HARD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
پورت شبکه : 1 گیگابیت
پورت گارانتی شده : 500 مگابیت
سیستم عامل : انواع سیستم عامل های لینوکس / ویندوز / مجازی ساز
تعداد آی پی : 1 عدد


قیمت مشاهده شده دقیق و متناسب با نرخ ارز می باشد

6,669,999 تومان ماهانه
20,009,999 تومان سه ماهه
40,019,999 تومان شش ماهه
80,039,999 تومان سالانه


Powered by WHMCompleteSolution